12 Haziran 2015

Mülteci Hakları Merkezi’nin avukatlara yönelik hazırladığı Mülteci Hukuku El Kitabı’nın ilk baskısı yapıldı. Kaynak, sığınma hukuku alanındaki uluslararası normlar, ulusal mevzuat, belge ve karar örneklerini biraraya getiriyor.

11 Nisan 2014’te tüm unsurlarıyla yürürlüğe giren 6458 sayılı yeni “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” ile Türkiye’de yabancılar ve sığınma alanındaki mevzuat çerçevesi bütünüyle değişmiş oldu. Avrupa Birliği hukuku ve uluslararası normlar ışığında hazırlanan yasa; savaş veya zulüm sebepleriyle ülkesini terk edip Türkiye’ye sığınan kişilerin yasal korunma mekanizmalarına erişimine dair kriterleri, başvuru ve değerlendirme usullerini, kişilere sağlanması gereken temel usul güvencelerini ve itiraz yollarını, hak ve hizmetleri yeniden tanımlıyor.

Halihazırda Suriye’den Türkiye’ye sığınan sığınmacılar, yeni yasanın 91. Maddesi’ne istinaden 22 Ekim 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Geçici Koruma Yönetmeliği” çerçevesinde işlem görmeye devam ediyor. Diğer yandan Irak, Afganistan, İran gibi diğer uyruklardan sığınmacılar ise yine kriter ve usulleri yeni yasada belirlenen bireysel “uluslararası koruma prosedürüne” tabiler. Yasada, gerek düzensiz durumda yakalanmalarına müteakip sınırdışı prosedüründeki kişiler gerekse sığınma başvurusu yapan yabancıların yeni yasayla tanımlanan hak arama yollarına erişiminde gerek avukatların ve Adli Yardım mekanizmasının, gerekse sivil toplum örgütlerinin sağladığı hukuki danışmanlık hizmetlerine açık atıflar bulunmakta.

El Kitabı, bu çerçevede sığınma alanındaki uygulamaya ışık tutan temel uluslararası hukuk normlarını, başlıca ulusal mevzuat bileşenlerini, belge ve karar örneklerini derlemekte. Kaynağın önümüzdeki dönemde, yeni yasa çerçevesinde halen devam eden ikincil mevzuat çalışmalarında ve uygulamadaki gelişmeleri de yansıtacak şekilde belirli aralıklarla güncelllenerek barolar, avukatlar ve sivil toplum örgütleri nezdinde yaygınlaştırılması öngörülmekte.